Sprawozdanie z Projektu – Rejsu Zobaczyć Morze 2018


Fundacja Zobaczyć Morze przeprowadziła ten rejs zgodnie z założeniami w okresie od 17 września 2018 do 30 września 2018 roku w dwóch równych etapach. Trasa rejsu wiodła z Szczecina do Kopenhagi następnie odwiedziliśmy Sasnitz by wrócić do Świnoujścia gdzie wymieniono załogę etapu pierwszego na etap drugi. Etap drugi odwiedził Sasnitz skąd popłynął na wyspę Bornholm a następie powrócił do Świnoujścia gdzie zakończono tegoroczną edycje Zobaczyć Morze.

Głównym celem zadania „Zobaczyć Morze 2018” było zorganizowanie i przeprowadzenie przez Fundację Zobaczyć Morze zawodów sportowych z uczestnictwem osób z niepełnosprawnością w trakcie rejsu morskiego po Bałtyku. Rejs miał się składać z 2 etapów, w trakcie których rywalizowały ze sobą wachty (zespoły wykonawcze) w obrębie jednego etapu, jak i też w konkurencjach pomiędzy etapami. Dyscypliny rywalizacji miały charakter ściśle związany ze sztuką żeglarską oraz niektóre stanowiły pararegaty. Organizatorzy zastrzegli sobie prawo do zmiany dyscyplin, rezygnacji z jakieś oraz zmiany trasy rejsu uwarunkowanych czynnikami zewnętrznymi, jak na przykład sytuacją pogodową. Nadrzędną zasadą było bezpieczne (bez nadmiernego ryzyka) przeprowadzenie rywalizacji, o czym miał decydować kapitan.

W realizacji zadania wzięło udział 75 uczestników, a w tym 64 bezpośrednich beneficjentów zadania. Wolontariusze stanowili grupę 11 osobową. Osób z orzeczoną niepełnosprawnością uczestniczyło 38. W tym gronie, zgodnie z charakterem rejsów „Zobaczyć Morze”, zdecydowaną przewagę ilościową miały osoby z dysfunkcją wzroku. Zatem założenia programu dotyczące składu osobowego imprezy zostały całkowicie spełnione.

Zawodnicy na każdym etapie byli zgrupowani w 8 – 9 osobowych wachtach, w których połowę stanowiły osoby widzące, a drugą niewidome. Nad wachtami nadzór sprawowali Oficerowie Wachtowi. Fundacja dla obsługi zawodów pozyskała 4 Oficerów wachtowych, Kapitana oraz jego zastępcę. Pozostałą część załogi stanowiła tzw. Załoga stała (mechanicy, kucharz, bosman) wydelegowana przez armatora STS Kapitan Borchardt.

Jednym z celów Fundacji Zobaczyć Morze, również realizowanych w organizowanych rejsach, jest prezentacja problematyki osób niewidomych oraz integrowanie tej grupy w społeczeństwie. W tym roku tak pojmowane zadanie udało nam się zrealizować dodatkowo za pomocą dwóch inicjatyw. Do uczestnictwa w rejsie zaprosiliśmy Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, panią poseł Małgorzatę Wypych. Z zaproszenia skorzystała, jak się okazało na koniec – z korzyścią dla jej zainteresowań. Natomiast w Kopenhadze mieliśmy zaszczyt zaprosić i gościć Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Królestwa Danii, jej Ekscelencję Panią Henrykę Mościcką Dendys . W luźnej i rzeczowej rozmowie mieliśmy możliwość opowiedzieć o naszych dotychczasowych projektach.

Miękkie cele zadania

Tegoroczny rejs Zobaczyć Morze niósł ze sobą nie tylko efekty o charakterze sportowym, ale również miał silne oddziaływanie rehabilitacyjne na uczestników. Wpływ ten dotyczył za równo osób niewidomych, jak i widzących. Warunkiem do osiągnięcia celów pozasportowych był fakt, że zawodnicy nie tylko pełnili rolę sportowców, ale jednocześnie aktywnie prowadzili żaglowiec. Podzielono ich na 4 wachty o stałym składzie na czas rejsu. Każda wachta miała przyporządkowane pewne zadania związane z obsługą statku, jak i też zadania wynikające z rodzaju czynności wykonywanych w danym momencie. Te pierwsze oznaczały, że każda wachta opiekowała się jednym, „własnym „ ożaglowaniem danego masztu, miała wyznaczone swoje zadania przy manewrach oraz obszary, na których odpowiadała za porządek i czystość. Drugi rodzaj zadań wiązał się z rodzajem aktualnie wykonywanej przez wachtę służby. Zatem były wachty: nawigacyjne (zajmujące się sterowaniem i prowadzeniem żaglowca), trapowe (czuwające nad zabezpieczeniem wejścia i statku w czasie cumowania w porcie), gospodarcze (głównie pomagające przy przygotowywaniu posiłków, podawaniu ich oraz zmywaniu), bosmańskie (wykonujące drobne prace naprawcze na żaglowcu pod okiem bosmana).  Zadania były realizowane w czterogodzinnych zmieniających się po sobie wachtach z wyłączeniem całodobowej gospodarczej.

Te prace wykonywane w trudnych, morskich warunkach powodowały, że u uczestników pojawiały się pewne nowe wartości. Osoby z niepełnosprawnością były aktywne. Przez to potwierdzały lub nabywały zdolności do samodzielności. Wzrastała ich samoocena i określenie własnej wartości. Poprawiała się ich sprawność i wydolność fizyczna. Pokonywali granice samych siebie, przez co wzrastała ich satysfakcja.

Współdziałanie osób widzących i niewidomych w tych pracach powodowało, że ujawniała się definicyjnie rozumiana integracja, czyli rzeczywiste współdziałanie obu grup w pełnieniu normalnych i typowych ról w danym wieku, czasie i miejscu. Jest to szczególne osiągnięcie, niestety rzadko spotykane na lądzie, w którym osoby z niepełnosprawnością przekonują się o możliwości życia społecznego zbliżonego do normalności, a osoby bez niepełnosprawności o wspaniałości koegzystencji z osobami dotkniętymi nieszczęściem.

Są to cele niemierzalne liczbowo, więc ich wartość oddamy poprzez zacytowanie wybranych wypowiedzi uczestników. Niewidomy załogant stwierdził, że „Przed rejsem byłem przekonany, że nic mnie już zmienić nie może. Po rejsie doszedłem do wniosku, że bardzo się myliłem”. Inna, niewidoma załogantka relacjonowała: „Na początku byłam mocno przerażona. Prawie nikogo nie znałam, nie znałam statku. To mnie przygnębiło i chciałam zrezygnować., Usiadłam sobie na dziobie, zastanowiłam się nad sobą i postanowiłam jednak dotrwać do końca. Było warto”. Widząca uczestniczka: „Oj, to było niesamowite przeżycie. Bardzo dużo dowiedziałam się o życiu osób z dysfunkcją wzroku. Zobaczyłam, że potrafią ciężko pracować, bawić się, cieszyć, żartować, wypełniać obowiązki. Bardzo dobrze się z nimi współpracuje, a tak niewiele potrzeba, aby czuć się dobrze razem”.

Tegorocznymi sponsorami projektu byli

  • DPD Polska
  • Alior Bank
  • Oshee Polska
  • Fundacja pozyskała również środki z Minsiterstwa Sportu realizując zadanie w programie Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018r.

Projekt Zobaczyć Morze zaistniał również medialnie w następujących nośnikach