Regulamin określający zasady organizacji, naboru uczestników i realizacji zadania Zobaczyć Morze 2020 ( rejs na STS Kapitan Borchardt )


 1. Organizatorem rejsu i zawodów żeglarskich „Zobaczyć Morze 2020” jest Fundacja Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki, zwana dalej Fundacją ZM. Siedziba: ul. Gryfa Pomorskiego 87b/1, 81-572 Gdynia; Strona internetowa: www.zobaczycmorze.pl; kontakt e-mail: fundacja@zobaczycmorze.pl; Tel.: +48 696 043 509.
 2. Zawody żeglarskie „Zobaczyć Morze 2020 ” realizowane są z projektu ministra Sportu i Turystyki – „Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych w 2019 roku” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.
 3. Celem rejsu i zawodów są:
 • Propagowanie sportu osób z niepełnosprawnością w dziedzinie żeglarstwa morskiego.
 • Integrowanie osób z niepełnosprawnością, głównie osób niewidomych z żeglarzami pełnosprawnymi.
 • Zwiększanie samodzielności osób z niepełnosprawnością oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.
 • Propagowanie aktywnego, specyficznego, sposobu spędzania wolnego czasu i wypoczynku.
 • Przełamywanie stereotypów o osobach niewidomych.
 • Szkolenie z zakresu umiejętności sztuki żeglarskiej.
 1. Rejs i zawody „Zobaczyć Morze 2020” odbędą się w wakacje 2020 r. na pokładzie STS Kapitan Borchardt. Będą przebiegać po Morzu Bałtyckim na trasie w dwóch równych czasowo etapach.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy rejsu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne czynniki uniemożliwiające przepłynięcie planowanej marszruty.
 3. W rejsie i zawodach biorą udział dwie pełne obsady załogantów (max 36 osób w jednej), podzielone na 4 wachty na każdym etapie.
 4. W rejsie i zawodach uczestniczą osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz bez takiego orzeczenia. Ze względu na charakter działalności Fundacji ZM w składzie obu załóg powinno się znaleźć łącznie min. 32 osoby niewidome lub słabowidzące. Specyfika żaglowca STS Kapitan Borchardt uniemożliwia uczestniczenie w zawodach osób z ograniczeniami ruchowymi i niesłyszących.
 5. Listy składu wacht w załogach ustala Zarząd Fundacji ZM.
 6. Od uczestników, z wyłączeniem kadry oficerskiej i załogi stałej, nie jest wymagana znajomość sztuki żeglarskiej oraz posiadanie patentów (i innych uprawnień) żeglarskich. Zawody mają również charakter szkoleniowy.
 7. W rejsie i zawodach „zobaczyć Morze 2020” mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę prawnego opiekuna na uczestnictwo w rejsie i zawodach.
 8. Zgłoszenie uczestnictwa w rejsie i zawodach żeglarskich „Zobaczyć Morze 2020” następuje poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej na stronie: www.zobaczycmorze.pl
 9. Uczestnicy z niepełnosprawnością zobligowani są do dostarczenia organizatorowi kserokopii lub skanu orzeczenia o niepełnosprawności.
 10. Wszyscy uczestnicy zobligowani są do wypełnienia i własnoręcznego podpisania oraz odesłania organizatorowi standardowego formularza uczestnika wymaganego przez armatora STS Kapitan Borchardt. Zawiera on również uzyskanie zgody lekarza na uczestnictwo w rejsie.
 11. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłacenie zaliczki na koszty rejsu, a następnie wymaganej dopłaty, w wysokości i terminach określonych przez Fundację ZM. Kwoty te nie stanowią pełnych kosztów uczestnictwa w rejsie, a pozostała część jest pozyskiwana przez organizatora ze środków pomocniczych i od sponsorów.
 12. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do załogi mają osoby, które jeszcze nigdy nie uczestniczyły w rejsach „Zobaczyć Morze”.
 13. Przy nadmiarze chętnych organizator tworzy listę rezerwową uczestników.
 14. W przypadku rezygnacji uczestnika w rejsie, wskazuje on osobę, która będzie uczestniczyła w projekcie w zamian za niego. Osoba ta musi odpowiadać tej samej kategorii uczestnika, co rezygnujący. Brak wskazania zastępstwa połączony z deficytem osób na liście rezerwowej skutkuje przepadkiem kwot wpłaconych za uczestnictwo w rejsie.
 15. Uczestnicy zobowiązują się do brania aktywnego udziału w zajęciach żeglarskich (wachtowych), organizowanych konkurencjach sportowych i pracach bosmańskich. Z wykonywania tych zadań zwalnia Oficer wachty ze względu na stan zdrowia.
 16. Uczestnicy zabierają ze sobą na pokład leki i inne środki, które muszą przyjmować na stałe w niezbędnej ilości.
 17. Uczestnicy podporządkowują się regulaminowi STS Kapitan Borchardt, niniejszemu regulaminowi oraz wskazaniom Kapitana, swojego Oficera i załogi stałej.
 18. Każdy pełnoletni uczestnik rejsu i zawodów bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 19. W czasie płynięcia żaglowca na morzu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych, podobnie działających środków pod groźbą wymustrowania z załogi i obowiązku zwrotu przez uczestnika organizatorowi „Zobaczyć Morze 2019” pełnych kosztów uczestnictwa przypadających na jedną osobę.
 20. Organizator pokrywa koszty czarteru żaglowca, opłaty portowe, ubezpieczenie załogantów od momentu wejścia na pokład do wymustrowania. Nie pokrywa kosztów dojazdów załogantów na żaglowiec i ich powrotów. Nie pokrywa też wydatków osobistych uczestników w trakcie trwania rejsów i w portach.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w czasie trwania rejsu.
 22. Głównym źródłem wiadomości o projekcie oraz bieżących informacji organizacyjnych jest strona Fundacji ZM: www.zobaczycmorze.pl . Uczestnicy nie korzystający z internetu powinni o tym powiadomić organizatora.
 23. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie organizator – Fundacja ZM.
 24. Uczestnik wyraża też zgodę, aby zdjęcia, materiały prasowe, nagrania, wywiady itp. z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Fundacji ZM. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Zobaczyć Morze oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki związane z organizacją i rozliczeniem rejsu i zawodów sportowych „Zobaczyć Morze 2019 ” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, oz.883).