Regulamin udziału w imprezie „Ratujmy Dezety” 2019


 1. Organizatorem imprezy jest Fundacja Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki, zwana dalej Fundacją ZM. Siedziba: ul. Gryfa Pomorskiego 87b/1, 81-572 Gdynia; Strona internetowa: www.zobaczycmorze.pl; kontakt e-mail: fundacja@zobaczycmorze.pl; Tel.: +48 601 32 36 30.
 2. Integralną częścią imprezy jest udział w „XVIII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski DZ” pod hasłem „ratujmy Dezety. Organizatorem tych regat jest:  Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, recepcja/biuro tel (0-87) 428 59 71, biuro (0-87) 428 33 88,recepcja kom. 667 666 219.
 3. Celem imprezy są: Przygotowanie do zawodów. Udział w regatach. Integrowanie osób z niepełnosprawnością, głównie osób niewidomych z żeglarzami pełnosprawnymi.
 4. Impreza „Ratujmy Dezety” odbędzie się w dniach 16-18 sierpnia 2019 (19 sierpnia rano powrót) Giżycku w ośrodku Almatur (adres jw).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany koncepcji imprezy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne czynniki uniemożliwiające realizację przygotowanego planu.
 6. W imprezie bierze udział 4 osób niewidomych, 4 widzących (w tym sternik), 2-4 osób zaplecza.
 7. Listę składu załogi ustala Zarząd Fundacji ZM.
 8. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się wyłącznie przez stronę: http://www.zobaczycmorze.pl/zgloszenie/
 9. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłacenie 100 zł kosztów uczestnictwa w terminie 30 dni od daty rejestracji. Kwota ta nie stanowi pełnych kosztów uczestnictwa w imprezie, a pozostałą część pokrywa Fundacja ZM z środków pomocniczych i od sponsorów.
 10. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do załogi mają osoby z większym doświadczeniem żeglarskim oraz byli uczestnicy projektów „Zobaczyć Morze”.
 11. Przy nadmiarze chętnych organizator tworzy listę rezerwową uczestników.
 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie, rezygnujący wskazuje osobę, która będzie uczestniczyła w projekcie w zamian za niego. Osoba ta musi odpowiadać tej samej kategorii uczestnika, co rezygnujący. Brak wskazania zastępstwa połączony z deficytem osób na liście rezerwowej skutkuje przepadkiem kwot wpłaconych za uczestnictwo w imprezie.
 13. Uczestnicy zobowiązują się do aktywnego udziału w zajęciach żeglarskich.
 14. Uczestnicy podporządkowują się regulaminom obiektów wykorzystywanych na terenie ośrodka Almatur w Giżycku, niniejszemu regulaminowi oraz wskazaniom Sternika.
 15. Uczestnicy zabierają ze sobą leki i inne środki, które muszą przyjmować na stałe w niezbędnej ilości.
 16. Każdy pełnoletni uczestnik imprezy bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 17. W czasie żeglowania obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych, podobnie działających środków pod groźbą wymustrowania z załogi i obowiązku zwrotu przez uczestnika organizatorowi (FZM) pełnych kosztów uczestnictwa w imprezie przypadających na jedną osobę.
 18. Organizator pokrywa koszty czarteru Dezety, opłaty miejscowe, ubezpieczenie załogi Dezety NNW na czas regat oraz koszty kwaterunku i wyżywienia dla osób wymienionych w pkt.6. Nie pokrywa kosztów dojazdów załogantów do ośrodka Almatur, powrotu z ośrodka, wydatków osobistych uczestników w trakcie trwania imprezy.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w czasie trwania imprezy.
 20. Głównym kanałem informacyjnym o projekcie imprezy jest lista dyskusyjna Zobaczyć Morze.
 21. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie organizator – Fundacja ZM.

 

 1. Uczestnik wyraża też zgodę, aby zdjęcia, materiały prasowe, nagrania, wywiady itp. z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Fundacji ZM. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Zobaczyć Morze związane z organizacją i rozliczeniem imprezy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, oz.883).


One thought on “Regulamin udziału w imprezie „Ratujmy Dezety” 2019

Comments are closed.