Ogólny Regulamin udziału w imprezach organizowanych przez Fundację Zobaczyć Morze


Ogólny Regulamin udziału w imprezach organizowanych przez Fundację Zobaczyć Morze

 

 1. Organizatorem imprezy jest Fundacja Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki, zwana dalej Fundacją ZM. Siedziba: ul. Gryfa Pomorskiego 87b/1, 81-572 Gdynia;

Strona internetowa: www.zobaczycmorze.pl;

kontakt e-mail: fundacja@zobaczycmorze.pl

tel.: +48 601323630.

 1. Fundacja ZM może współorganizować imprezę z innym podmiotem lub impreza może być organizowana przez Fundację ZM w celu uczestnictwa w przedsięwzięciu innego organizatora. Sytuacja jest określona w ogłoszeniu promującym imprezę.
 2. Celem imprezy są:
 • Propagowanie sportu osób z niepełnosprawnością w dziedzinie żeglarstwa morskiego.
 • Integrowanie osób z niepełnosprawnością, głównie osób niewidomych z żeglarzami pełnosprawnymi.
 • Zwiększanie samodzielności osób z niepełnosprawnością oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.
 • Propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, wypoczynku i turystyki.
 • Przełamywanie stereotypów o osobach niewidomych.
 • Szkolenie z zakresu umiejętności sztuki żeglarskiej.
 1. Impreza odbywa się w dniach i miejscach podanych w ogłoszeniu promującym imprezę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany koncepcji imprezy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne czynniki uniemożliwiające realizację przygotowanego planu.
 3. W imprezie biorą udział uczestnicy w ilości i charakterze określonym w ogłoszeniu promującym imprezę. Standardowo, połowę stanowią osoby z niepełnosprawnością wzrokową, a drugą widzące.
 4. Od uczestników, z wyłączeniem kadry prowadzącej (sterników), nie są wymagane: znajomość sztuki żeglarskiej oraz posiadanie patentów (i innych uprawnień) żeglarskich. Impreza ma również charakter szkoleniowy.
 5. Uczestnicy niepełnoletni muszą dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezie.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się wyłącznie przez system rejestracji Fundacji ZM, który znajduje się na stronie www.zobaczycmorze.pl. pod linkiem: http://www.zobaczycmorze.pl/zgloszenie/
 7. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłacenie kwoty uczestnictwa określonej w ogłoszeniu promującym imprezę Kwota ta nie stanowi pełnych kosztów uczestnictwa w imprezie, a pozostałą część pokrywa Fundacja ZM z środków pomocniczych i od donatorów.
 8. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu na udział w imprezie mają osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w projektach „Zobaczyć Morze”.
 9. Listę uczestników ustala Zarząd Fundacji ZM.
 10. Przy nadmiarze chętnych organizator tworzy listę rezerwową uczestników.
 11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie, rezygnujący wskazuje osobę, która w zastępstwie będzie brała udział w imprezie. Osoba ta musi odpowiadać tej samej kategorii uczestnika, co rezygnujący. W razie nie wskazania zastępstwa i braku chętnych z listy rezerwowej przepadają kwoty wpłacone za uczestnictwo w imprezie.
 12. Uczestnicy zobowiązują się do aktywnego udziału w zajęciach żeglarskich oraz innych organizowanych w ramach imprezy.
 13. Uczestnicy podporządkowują się regulaminom jednostek pływających i obiektów, na których odbywa się impreza, niniejszemu regulaminowi oraz wskazaniom kadry żeglarskiej (np. sterników), osób porządkowych i organizatora.
 14. Uczestnicy zabierają ze sobą leki i inne środki, które muszą przyjmować na stałe w niezbędnej ilości.
 15. Każdy pełnoletni uczestnik imprezy bierze udział na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 16. W czasie żeglowania obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych, podobnie działających środków, oraz bycia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działających substancji, pod groźbą wykluczenia z imprezy oraz z obowiązkiem zwrotu organizatorowi (Fundacji ZM) pełnych kosztów uczestnictwa Wraz z częścią finansowaną przez Fundację ZM) (przypadających na jedną osobę.
 17. Organizator pokrywa koszty wymienione w ogłoszeniu promującym imprezę. Nie pokrywa kosztów dojazdu i powrotu z imprezy na terenie Polski oraz indywidualnych wydatków uczestnika.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w czasie trwania imprezy.
 19. Głównym kanałem informacyjnym o projekcie imprezy jest lista dyskusyjna Zobaczyć Morze.
 20. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie organizator – Fundacja ZM.
 21. Uczestnik wyraża też zgodę, aby zdjęcia, materiały prasowe, nagrania, wywiady itp. z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Fundacji ZM. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Zobaczyć Morze związane z organizacją i rozliczeniem imprezy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, oz.883).