Cele fundacji


Cele fundacji:

  1. Aktywacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
  2. Integracja osób niepełnosprawnych.
  3. Popularyzacja problemów osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
  4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw przeciwdziałających wszelkim formom prześladowania, oraz dyskryminacji i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych
  5. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych niepełnosprawnością oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  6. działalność charytatywna.
  7. podejmowanie i rozwijanie inicjatyw służących ochronie i promocji zdrowia wśród osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie rehabilitacji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym popularyzacji żeglarstwa i turystyki wodnej, w szczególności w tej grupie społeczeństwa.